Servicevoorwaarden Beheer360

Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Beheer360 gevestigd te Den Haag verder te noemen “gebruiker”, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. In deze voorwaarden wordt met de “klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via gebruiker diensten en/of producten bestelt en/of koopt.
 3. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en offertes door gebruiker, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van gebruiker of door feitelijke uitvoering door gebruiker komt een overeenkomst tot stand.
 2. Gebruiker behoudt zich het auteursrecht voor op bij aanbiedingen of offerte verrichte ideeën, gemaakte foto’s, en ontwerpen, deze blijven eigendom van gebruiker. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker mag de klant deze niet kopiëren, aan derden tonen of laten wijzigen, tenzij in de ondertekende overeenkomst als dusdanig is afgesproken.
 3. Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van gebruiker.
 4. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van gebruiker ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. De klant verstrekt tijdig alle gegevens of instructies die noodzakelijk zijn voor behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door gebruiker. Indien deze gegevens niet tijdig worden verstrekt heeft gebruiker het recht om de overeenkomst op te schorten. Extra kosten die hierbij gemaakt worden zijn voor rekening van de klant.
 2. Gebruiker heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Een vooraf afgesproken aantal feedbackrondes op het concept zit bij het honorarium en/of tarieven inbegrepen. Indien de klant na deze feedbackrondes aanvullende feedback verschaft wordt dit aangemerkt als meerwerk en hiervoor zal het gebruikelijke en bij klant bekende uurtarief worden gehanteerd.
 4. De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door gebruiker steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

Prijzen

 1. Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
 2. Het honorarium en/of tarieven zijn inclusief reis-, verzendkosten, administratie- en kantoorkosten, tenzij anders aangegeven.

Betaling

 1. Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op gebruiker te verrekenen met de door gebruiker in rekening gebrachte bedragen.
 2. Gebruiker heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.
 3. Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door gebruiker aangewezen bank- of girorekening. Gebruiker heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door gebruiker, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door gebruiker is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor gebruiker voortvloeiende schade.
 4. Gebruiker is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan gebruiker verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door gebruiker te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van gebruiker, zolang de klant enige vordering van gebruiker, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.

Auteursrecht en licentie

 1. Op elk werk van gebruiker is volgens de Nederlandse wet automatisch het auteursrecht van toepassing.
 2. De Klant verkrijgt van gebruiker een in tijdsduur onbeperkte licentie voor het gebruik van auteursrechtelijke beschermde werken, die door gebruiker in de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de klant worden gemaakt, met dien verstande dat de licentie slechts geldt zodra en zolang de klant voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk.
 3. De in het voorgaande bedoelde licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het werk door de klant zelf. Gebruik door derden is niet toegestaan.
 4. De in voorgaande bedoelde licentie geldt niet voor het gebruik van werk in een door klant aangepaste vorm. Voor publicatie in aangepaste vorm, dient eerst toestemming gevraagd te worden aan de gebruiker.

Intellectueel eigendom

 1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de klant ter kennis van derden wordt gebracht. Gebruiker behoudt hierbij het recht geproduceerd materiaal voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken in haar portfolio.

Overmacht

 1. Gebruiker is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.
 2. Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van gebruiker zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, zowel bij gebruiker als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele toeleveringsbedrijven zijn gevestigd.
 3. Indien gebruiker bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Aansprakelijkheid

 1. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van gebruiker.
 2. De totale aansprakelijkheid van gebruiker zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door gebruiker aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
 3. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de klant.
 4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

Geschillen en toepasselijk recht

 1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 2. Op een met gebruiker gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.
 3. Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de gebruiker ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.